Alcàsser ciutat educadora

ALCASSER CIUTAT EDUCADORA

El divendres 24 de març de 2017 a Granollers (Barcelona), coincidint  amb la cloenda de les JORNADES EDUCATIVES 2017 “Alcàsser Emociona”, el President delegat de l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores), Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, va fer entrega a l’Alcaldessa d’Alcàsser Sra. Eva I. Zamora Chanzà del Certificat d’adhesió d’Alcàsser a la xarxa de Ciutats Educadores.

Aquesta adhesió ens compromet a l’adopció de la Carta de Ciutats Educadores que recull els principis bàsics per a impulsar un model educatiu integral en la nostra localitat.

PRINCIPIS DE LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES:

Dret a la ciutat educadora

1 Tots els habitants d’una ciutat tindran el dret de gaudir en condicions de llibertat i d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la pròpia ciutat ofereix.

 

2  La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món. Una educació que ajude a combatre qualsevol forma de discriminació.  Afavorirà la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en condicions d’igualtat.

 

3  Una ciutat educadora fomentarà el diàleg entre les generacions, no únicament com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de persones d’edats diferents.

 

4  Les polítiques municipals de caràcter educatiu s’entendran sempre referides a un context més ampli inspirat en els principis de la justícia social, el civisme democràtic, la qualitat de vida i la promoció dels seus habitants.

 

5  Els ajuntaments exerciran amb eficàcia les competències que els corresponguin en matèria d’educació. Hauran de plantejar una política educativa àmplia i de caràcter transversal i innovador i incloure totes les modalitats d’educació i les diverses manifestacions culturals.

 

6  Amb la finalitat de realitzar una actuació adient, les persones responsables de la política municipal d’una ciutat hauran de tenir informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus habitants,  tenint sempre present l’impacte educatiu i formatiu.

 

 

El compromís de la ciutat

 

7  La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat. Això la farà única i serà la base per a un diàleg productiu al seu si i amb altres ciutats. La valoració dels seus costums i dels seus orígens ha de ser compatible amb les formes de vida internacionals. A més, promourà el coneixement, l’aprenentatge i l’ús de les llengües presents a la ciutat com a element integrador i factor de cohesió entre les persones.

 

8  La transformació i el creixement d’una ciutat hauran d’estar presidits per l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació de construccions i símbols que constitueixen referents clars del seu passat i de la seva existència.

 

9 La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable. Per a això, el govern local facilitarà la informació necessària i promourà, des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics.

 

10 El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció especial a la infància i la joventut.

 

11 La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants. Això suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient saludable, a més del dret a l’habitatge, al treball, a l’esplai i al transport públic, entre d’altres.

 

12 El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors, la qualitat de vida que ofereix, les celebracions, les campanyes o projectes, han de ser objecte de reflexió i participació, amb instruments per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament.

 

Al servei integral de les persones

 

13 L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, d’oci, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les de les realitats que els infants i els joves reben sense cap mediació.

 

 14 La ciutat procurarà que les famílies reban la formació que els permeta ajudar els seus fills i filles a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu. En aquest mateix sentit desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per a les persones. Així mateix, s’encarregarà que els cossos de seguretat i de que depenen directament del municipi actuen d’acord amb aquestes propostes.

 

 15  La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat; els facilitarà l’assessorament necessari per a l’orientació personal i vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials. Definint estratègies de formació que tinguin en compte la demanda social i cooperant  amb les organitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs de treball i en activitats formatives.

OMÍS

16  Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten. Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social.

 

17 Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats hauran de partir d’una visió global de la persona, configurada pels interessos de cada una i pel conjunt de drets que incumbeixen a la comunitat.

 

18 La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones.

 

19 El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se. Identificarà els col·lectius que necessitin una atenció singularitzada i posarà a la seva disposició informació, orientació i acompanyament. A més, establirà programes formatius en tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes les edats i grups socials.

 

20 La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada vegada més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica:  el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis.

 

Aquesta Carta expressa el compromís de les ciutats que la subscriuen amb tots els valors i principis que s’hi manifesten. Es defineix com oberta a la seva pròpia reforma i s’haurà d’ampliar amb els aspectes que la ràpida evolució social demane en el futur.

 

 

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31