ALCÀSSER T’AVALEM 2018: PROGRAMA MIXT D'OCUPACIÓ-FORMACIÓ / GARANTIA JUVENIL

Aprovat el Projecte “Alcàsser T’Avalem 2018” per al desenvolupament de dos Certificats de Professionalitat consecutius. L’execució del projecte suposa la contractació de 10 alumnes-treballadors mitjançant un contracte d’aprenentatge i formació, a més de la contractació de l’equip docent i de gestió del projecte.

QUANTITAT SUBVENCIONADA :Import total 210.000€. El import subvencionat per la Generalitat Valenciana és de 199.830€ i la aportació municipal és de 10.170€.

REQUISITS DE L’ALUMNAT:

 1. Joves aturats majors de 16 anys i menors de 30.
 2. Estar inscrits i figurar com a beneficiaris actius en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 3. Incloure la especialitat formativa en la fitxa de demanda del SERVEF:
  • Operacions de gravació i tractament de dades i documents: codi ADGG0508
  • Activitats administratives en la relació amb el client: codi ADGG208

PROCÉS DE SELECCIÓ:

 1. COM ALUMNAT: El SERVEF de Silla remetrà un llistat amb les persones preseleccionades que reunisquen els requisits de la convocatòria, entre les quals es realitzarà la selecció final segons els criteris establerts en les bases reguladores  EN CAP CAS L’AJUNTAMENT PODRÀ INCLOURE A CAP ALUMNE QUE NO HAJA SIGUT PRESELECCIONAT PEL SERVEF.  (BASES DE SELECCIO COM ALUMNAT).

 

 1. COM PERSONAL DOCENT i DIRECTIU:  oferta publicada en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcàsser. Les persones interessades s’hauran d’inscriure a través del Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcàsser http://alcasser.sedelectronica.es/board. (BASES DE SELECCIO COM PROFESSORAT).

TERMINI DE PRESENTACIÓ: FINS EL 14 DE MAIG A les 14 h.

REALITZACIÓ DEL PROJECTE:

Durada: 12 mesos.                             Horari: Matins.                             Data prevista d’ inici: Juny 2018.

DRETS DE L’ALUMNAT:

 1. Rebre  el Salari mínim interprofessional vigent  en 2018.
 2. Gratuïtat  de la formació.
 3. Formació acreditada amb  Certificat d’Aprofitament per part del SERVEF, amb  detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Els projectes T'AVALEM són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a aturats majors de 16 anys i menors de 30, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ocupació d’interès general i social. L’objectiu és que participen en la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interès social, amb un treball efectiu, alhora, adquirisquen un certificat de professionalitat, que augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

ADL Alcàsser : @  adl@alcasser.es    Telef  96124 03 47  ext 222     #Empleojoven  #Garantiajuvenil