Procés de selecció per a la contractació d'un nou Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (EMSA01/2019)

 

 

LES PERSONES INTERESSADES, que compleixen els requisits de la convocatòria, ES PERSONARAN EN L’ESPAI LABORA EN EL QUE ESTIGUEN INSCRITES indicant l’oferta en la que està interessada o l’entitat local que l’ha presentada. No s’admetra cap candidatura que es postule sense seguir el procediment ací descrit o fora del termini establert.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en la Web de Labora i, en concret la instrucció sobre els requisits, procediment de selecció i el barem en aquest enllaç INSTRUCCIÓ 5/2019  .

LES PERSONES PRESELECCIONADES PER L’OFICINA LABORA I QUE ESTIGUEN INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ HAURAN DE PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:   

  • Sol·licitud.
  • Imprès d’autobaremació complimentada i signada.
  • Documents acreditatius dels mèrits aportats.

LLOCS DE PRESENTACIÓ de tota la documentació:

  • PREFERENMENT PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀSSER:  https://alcasser.sedelectronica.es
  • Presencialment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcàsser (Pl. El Castell, 1).
  • En algun dels altres llocs previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aquest cas la persona interessada haurà de comunicar-lo a l’Ajuntament, adjuntant còpia de tota la documentació presentada a l'adreça de correu electrònic adl@alcasser.es. Si no es rep aquesta comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà ser admés en el procés selectiu.

IMPORTANT: Totes les sol·licituds que es presenten, tant presencialment com per Seu Electrònica o en els altres llocs previstos en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, EN TOT CAS hauran d’aportar tota la documentació requerida (sol·licitud, autobaremació i mèrits) DINS DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. EN CAS CONTRARI, QUEDARAN EXCLOSES DEL PROCÉS DE BAREMACIÓ.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació de tota la documentació serà del 14 al 20 de novembre de 2019, tots dos inclosos.

RESULTAT DE LA SELECCIÓ: es farà a través de la PUBLICACIÓ DE L’ACTA DE SELECCIÓ FINAL en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcàsser https://alcasser.sedelectronica.es, amb un termini de 10 dies per a presentar reclamacions.

Àrea d'ocupació