Borsa de Treball per a la Contractació de Personal Docent

La regidoria d’ Educació de l’Ajuntament d’Alcàsser informa:

El termini de presentació d’instàncies per a la borsa de personal docent será del 21 de juliol al 3 d’agost de 2020.

Lloc: Registre General de l’Ajuntament d’Alcàsser.

Horari: de 08:30h a 14:00h.

Documentació a presentar:

- Original o Fotocòpia compulsada del DNI en vigor.

- Original o Fotocòpia compulsada de la Titulació Acadèmica requerida per la convocatòria.

- Original o Fotocòpia compulsada que acredite l´experiència professional i docent.

Serà imprescindible aportar: l´Informe de Vida Laboral o els contractes o certificats de serveis prestats, emesos per l´Administració Pública o l´empresa. En el cas de treballadors autònoms: informe de vida laboral i l´acreditació de l´alta en l´epígraf corresponent de l´IAE. 

- Original o Fotocòpia compulsada dels cursos de formació relacionats amb el lloc a exercir (aportant els diplomes o certificats d´aquests, on s´indiquen les hores i continguts formatius). Només s´admetran cursos reconeguts per organismes oficials.

Les bases de la convocatòria es podran trobar a la pàgina web de l’Ajuntament (Seu Electrònica)

seu